Algemene Voorwaarden voor CROQUESTAR BV

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van CROQUESTAR BV met maatschappelijke zetel te Onze Lieve Vrouw van Vaakstraat 40/G03, 1000 Brussel en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0750836418. (Hierna: “CROQUESTAR BV”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop drip

 1. Tickets voor het event ‘DRIP’, dat plaatsvindt op Vrijdag, 3, zaterdag 4 en zondag 5 Juni 2022 in Napoleonkaai te 2000 Antwerpen, België, worden aangeboden door Croquestar BVBA, Onze Lieve vrouw van vaakstraat 40/G03, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer BE0750836418
 2. Een Ticket geeft toegang voor slechts één persoon tot het evenement op de plaats, de datum en het uur, vermeld op het Ticket.
 3. Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 4. Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 5. Elk Ticket heeft een unieke QR die gescand wordt aan de ingang van het evenement. Het Ticket is enkel geldig met een leesbare QR code en dient op verzoek te worden getoond.
 6. De aankoper is verantwoordelijk voor het gebruik van dit Ticket. Enkel die persoon die als eerste het originele Ticket gebruikt, wordt tot het evenement toegelaten. Het heeft dus geen nut een Ticket te kopiëren of eenzelfde Ticket meerdere malen aan te bieden. De houder van een gekopieerd Ticket zal bijgevolg de toegang tot het evenement worden geweigerd. Draag er dus zorg voor dat niemand jouw Ticket kan kopiëren.
 7. Namaak van Tickets is strafbaar en wordt juridisch vervolgd.
 8. Het is verboden een Ticket door te verkopen of dit om commerciële redenen op welke wijze dan ook aan derden te verschaffen. Koop dus nooit een Ticket van een onbekende, je hebt geen enkele geldigheidsgarantie.
 9. Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 10. Bij oneigenlijk gebruik kan het Ticket ongeldig worden verklaard.
 11. De organisatie en exploitant wijst elke verantwoordelijkheid af bij verlies, diefstal of bij een eventueel oneigenlijk gebruik van een Ticket.
 12. De houder van een Ticket neemt op eigen risico deel aan het evenement waarvoor dit Ticket toegang verleent en ontslaat de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid bij gebeurlijke incidenten.
 13. Elke bezoeker dient zich te houden aan het reglement van de site en dient de aanwijzingen van de medewerkers en organisatie op te volgen. Bij het niet volgen van deze regels of aanwijzingen kan de verdere toegang tot het evenement worden ontzegd.
 14. Dieren zijn niet toegelaten met een Ticket met uitzondering van geleidehonden.
 15. Elk Ticket geeft recht op een eenmalige toegang tot het evenement vermeld op het Ticket. Bij het verlaten van het terrein moet u zich een nieuw Ticket aanschaffen, tenzij anders vermeld door de organisator.
 16. Wijzigingen in het programma geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket.
 17. De aankoop van Tickets, drank- en eetbonnen is definitief en worden onder geen beding terugbetaald door de Organisator.
 18. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform met de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van persoonlijke levenssfeer.

Drip 2022 – Algemene Voorwaarden

 1. Drip is voor bezoekers die samen een leuke tijd willen beleven. Bezoekers die zich asociaal gedragen zullen Drip moeten verlaten zonder recht op terugbetaling van hun Ticket.
 2. Je krijgt geen toegang tot Drip zonder een geldig Ticket. 
 3. Bezoekers die een Ticket hebben voor vrijdag 3 Juni 2022 krijgen toegang tot het festival vanaf 16u. Zaterdag 4 Juni 2022 vanaf 10u. Zondag 5 Juni vanaf 10u. Sluiting elke avond is om 23u.
 4. Kinderen tot en met 9 jaar krijgen gratis toegang.
 5. Kinderen jonger dan 18 jaar moeten op elk moment begeleid zijn van een volwassene.
 6. Houders van Tickets (inclusief alle minderjarigen) geven hun expliciete toelating tot het gebruik van hun werkelijke of gesimuleerde gelijkenis in het kader van eventuele productie, vertoning, promotie en/of exploitatie van foto’s, film, video en/of audio-opnames en dit in alle media wereldwijd.
 7. Houders van tickets zullen automatisch worden opgenomen in de mailinglijst van Drip.
 8. Bezoekers kunnen bij het betreden van het event gefouilleerd worden. Bezoekers die in het bezit zijn van illegale bezittingen, kunnen gearresteerd worden.
 9. Bezoekers mogen gerust zelf eten en drinken meenemen. Volwassenen mogen ook alcohol meenemen, maar enkel beperkt tot een redelijke hoeveelheid per persoon.
 10. Je mag het festival niet betreden met glazen flessen. We maken hierop geen uitzondering, ook niet voor babyvoeding.
 11. De organisatie van Drip behoudt zich het recht om het programma zoals beschreven op elke vorm van communicatie (website, flyer, poster, redactionele artikelen…) te wijzigen zonder enige kennisgeving of bekendmaking.
 12. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Gezien het een evenement in openlucht betreft wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x